Linux Shaper

С това файлче можем да създаденм директории за файлове с определено разширение и да ги поставим автоматично в съответната директория.

@echo off
pushd \\dc2\PERSONAL\
for %%F in (*.jpg) do (
  2>nul md "%%~nF"
  >nul move /y "%%~nF*.*" "%%~nF"
)