BAT DOS scripts

 

 

.BAT файлче, което убива Windows Explorer

 

@echo off
taskkill /F /IM explorer.exe

 

Команда за създаване на Windows процес от .ехе

 

Това се прави под DOS

sc config име на процеса binpath= c:\пътя\до\.exe

Пример: sc config Test binpath= c:\test\test.exe


Как да си направим .ехе от BAT файл


Kонвертор има във всеки Windows намира се:

C:\Windows\System32\iexpress.exe


.BAT файл за инсталация на .adm

 

@echo off

echo Installing additional .adm files
echo Please wait...

xcopy *.adm "%systemroot%\inf\" /e /y > nul:

exit

 

.BAT файл, който трие съдържанието на TEMP директорията на юзъра

 

del /Q /F C:\Users\user\AppData\Local\Temp\*.*

 

.BAT  за запазване на юзър и парола-много полезно за RUN AS... в домейн или ограничен акаунт.

 

echo off
runas /savecred /user:домейн\юзър /p:  d:\пътя_до_приложението

 

BAT Файлче, което  създава папка с име 'днешна дата' и копира данни в нея

 

for /f "skip=1" %%d in ('wmic os get localdatetime') do if not defined mydate set mydate=%%d
mkdir \\lola\filestore\filestore\backup\%mydate:~0,8%
copy E:\USB\Tecra\*.* \\lola\filestore\filestore\backup\%mydate:~0,8%

 

BAT Файл, който копира съдържание от дадена папка без да копира съществуващите вече папки и файлове на дестинацията.

 

robocopy D:\source\DBA\ \\10.32.0.254\dest /E /XC /XN /XO