MS Office Templates

 

 

Централизирано управление на темплейти за Ms Office 2010

Задача:  Да се проучи и разработи метод за централизирано управление на темплейти за офис продуктите Майкрософт (word, excel, PowerPoint). Темплейтите трябва да могат да се управляват лесно и да се прилагат за целия домейн (ws2008r2).
Решение:
Майкрософт офис може да работи с три вида темплейти:
-    User Templates
-    Workgroup Templates
-    Online Template
По подразбиране, при инсталация на  офис пакета, e разрешена работата с всички групи, но workgroup templates нямат указана работна папка. Това може да се направи при самата инсталация на офис пакета, при модифициране на вече инсталиран офис пакет или чрез добавяне  на регистър директно в „кошера“ с потребителски регистри.  За структори с множество потребители, работещи в домейн, най- лесният, бърз, безвреден и сигурен начин е прилагане на групова политика (GPO), която да модифицира (добави) необходимия регистър.
Последователността на дейстие е следната:
1.    Създава се  директория, в която ще стоят общите темпелйти (workgroup templates). Директорията трябва да бъде достъпна за четене от всички потребители, ползващи темплейтите и за четене  и запис от потребителите създаващи и модифициращи темплейтите.
В самата директория може да има множество поддиректории, където темплейтите да бъдат организирани в  различни групи.  Интересното е, че всеки от офис продуктите (word, excel, power point) вижда само директориите в който има негови темплейти.

 

При така структорирана директория, са поставени темплейти само за Ms Word в директорията „Word“  и под- директории “bank_templates” и „mail_templates“. При извикване на темплейтите от MS word директориите Excel, Power Point ще липсват.

2.    Създава се  групова политика GPO която да добавя/модифицира регистрите на всеки user и се прилага върху контейнер от потребители.

3.    Новият стринг, който се добавя към регистрите трябва да има име „SharedTemplates“ и стойност – пътя на директорията със workgroup templates.

 

4.    За да използваме темплейтите в съответния MS Office продукт, от менюто File избираме „NEW“  и  „My templates”

 


5.    Избираме желания за работа темплейт. Въпреки предварителното групиране на темплейтите в под-директроии, всички се виждат като равноправни в списъка. Групирането в под-директории помага за мениджмънта на темплеите при тяхното създаване и модифициране.

 

6. С REGEDIT

 

7. BAT файла за създаване създаване на регистъра regedit.exe /s  \\netserver\test\reg-faila.reg  - пътя до рег файла"